Obchodné podmienky

Obchodné podmienkyPrevádzkovateľ internetového portálu


Názov spoločnosti Ing. Karol Ďuriga - POĽNOPOSS
Ulica a číslo Krásnohorská 3
Mesto a PSČ 851 07 Bratislava
Štát Slovensko
IČO: 14 202 688
IČ DPH: SK 10 20 21 26 22


Zodpovedná osoba a kontakt


Ing. Karol Ďuriga


0905 226 194


obchod@krmivodomov.sk


Pracovná doba: Príjem objednávok mailom – nepretržite


                                                   telefonicky – Po - Pi od 8.00 do 20,00


                                                                     So – Ne len v súrnych prípadoch


                       Rozvoz – Po – Pi od 8.00 – do 20.00 – Príchod na adresu v čase vopred


                                                                               dohodnutom telefonicky     


1) O registrácii


"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Ing. Karol Ďuriga – POĽNOPOSS a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím s prípadným  zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu KrmivoDomov, firmy Ing. Karol Ďuriga – Poľnoposs.


Ponukové e-maily budú zasielané len ak túto možnosť zvolíte pri registrácii maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:obchod@krmivodomov.sk, alebo priamo v internetovom obchode www.krmivodomov.sk, prípadne na uvedenej poštovej adrese.


Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva


Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.


Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.


Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.


Storno objednávky


 


Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.


3) Druhy dopravy:


Rozvoz naším autom zdarma


 V Bratislave a priľahlých obciach predávajúci zabezpečuje rozvoz tovaru vlastným vozidlom, na adresu, ktorú určí kupujúci.


Čas dodania predávajúci dohodne s kupujúcim vopred telefonicky. Príchod na určenú adresu je s presnosťou + - 10 minút. V prípade nepredvídaných prekážok v doprave (dopravné nehody, kolóny, porucha vozidla) predávajúci kontaktuje kupujúceho telefonicky a dohodne s ním iný čas, alebo termín dodania.


Rozvoz vykonáva predávajúci v pracovných dňoch v čase:


Po – Pi od 8.00 do 20.00


So – Ne výnimočne v neodkladných prípadoch


Rozvoz vozidlom predávajúceho je zdarma.


Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Expres Kurier


Tovar doručovaný Slovenskou poštou a.s. 
Poštovné je účtované v nasledovnej výške:


 Expres kurier do 15 kg na adresu a na dobierku – 3,50 Eur


 Expres kurier do 20 kg na adresu a na dobierku – 4,00 Eur


 Expres kurier do 25 kg na adresu a na dobierku – 4,50 Eur


 Expres kurier do 30 kg na adresu a na dobierku – 5,50 Eur


 
Cena prepravy telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. 
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!


 


Balík na adresu


Poštovné, je účtované v nasledovnej výške:


 Balík na adresu + poistenie + dobierka – do 5 kg – 2,50 Eur


 Balík na adresu + poistenie + dobierka – do 10 kg – 3,10 Eur


Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.


Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!


POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.


Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.


Osobný odber


Vyzdvihnúť objednávku osobne je možné vtedy, ak je  objednaný tovar je na sklade a len vo vopred dohodnutom termíne a čase. Mimo neho objednávku prevziať v sklade osobne nie je možné.


 


4) Záruka


V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.


5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.


Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy


Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.


Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.


Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci na viac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).


Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:


na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku krmív, ak poruší kupujúci ich originálny obal. 


7) Doručenie a dodacie podmienky


Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.


Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.


Ako postupovať pri vrátení tovaru:


  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.


Ako zásielku pripraviť


Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite kartónovu krabicu, najlepšie tú v ktorej Vám bol tovar doručený, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od prevzatia vrátenej zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady. Zníženie sumy o prepravné náklady sa neuplatňuje pre oprávnené reklamácie!


8) Spôsoby úhrady


Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 


Dovoz na adresu(Bratislava a blízke okolie) - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru – bude Vám vydaný riadny pokladničný doklad v zmysle platných zákonov.osobný odber – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru - bude Vám vydaný riadny pokladničný doklad v zmysle platných zákonov.


9) Reklamácie


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.


10) Reklamačný poriadok


Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení nedostatku, s náležitými dokladmi a popisom nedostatku.


Ako postupovať


V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Ako náhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite na zabalenie kartónovu krabicu, (najlepšie tú v ktorej Vám bol tovar doručený), aby nedošlo počas prepravy k ďalšiemu znehodnoteniu, prípadne rozsypaniu tovaru.


 Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po doručení tovaru Vám zašleme reklamačný protokol.


Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom prevzal, teda napríklad daňový doklad (faktúra), prípadne darčekové predmety, ktoré boli, ktoré boli k tovaru pribalené v rámci podpory predaja akcii a iné.


Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, tretími osobami a chybnou manipuláciou. Na škody tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.


 U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.


O kladnom vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Pri dodaní náhradného tovaru budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Rovnako Vás budeme informovať aj v prípade  vrátení peňazí.


Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.


Ing. Karol Ďuriga - POĽNOPOSS


Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017 do odvolania.