ochrana súkromia

Ochrana súkromia


Ochrana súkromia


 "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Ing. Karol Ďuriga – POĽNOPOSS a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím s prípadným  zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu KrmivoDomov, firmy Ing. Karol Ďuriga – Poľnoposs.


Ponukové e-maily budú zasielané len ak túto možnosť zvolíte pri registrácii maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:obchod@krmivodomov.sk, alebo priamo v internetovom obchode www.krmivodomov.sk, prípadne na uvedenej poštovej adrese.


Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


Ochrana osobných údajov

Ing. Karol Ďuriga - POĽNOPOSS
Krásnohorská 3 851 07 Bratislava,
IČO: 14020688, tel. číslo: +4210905226194

Zodpovedná osoba: Ing. Karol Ďuriga

Osobné údaje

Ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679, Nariadenie GDRP - všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 zbierky o ochrane osobných údajov.

 Orgánom vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia GDRP sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikácie alebo identifikovateľnosti osôb.

Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Osobné údaje v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 18/2018 zbierky Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo on-line identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľom internetového obchodu www.krmivodomov.sk (ďalej len „e-shop“)


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe článku 6 odseku 1 písmena b) nariadenia GDRP a  § 13 odsku 1 písmeno b) zákon č, 18 /2018 zbierky o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje hlavne:

1. Za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník e-shopu. Je to hlavne v súvislosti s objednávkami, zmluvami, výdajkami a faktúrami.

2. Za účelom vybavovania sťažností a reklamácii.

3. Za účelom poskytovania informácii

4. Za účelom plánovania nákupu tovaru

Prevádzkovateľ e-shopu je oprávnený získavať osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie ich účelu.

Zároveň prehlasuje, že získané osobné údaje spracováva v súlade s ustanoveniami Nariadenia GDRP a zákona č. 18/2018 zbierky.